Impressum

Kienitz Tours & Safaris cc
Join us in Namibia

P.O. Box 277
Outjo, Namibia

info@join-us-in-namibia.com

Iris Büro: ++264-81-766 5277
Peter: ++264-81-333 0218